لوگوی شیشه مینا
زبان عربی
زبن انگلیسی
زبان فارسی
لوگوی شیشه مینا

شیشه سازی مینا

محصولات

انواع بطر

تولید انواع بطری های عمومی و اختصاصی

انواع جار

تولید کننده انواع جارهای عمومی و اختصاصی

انواع سربطر

تولید سربطر به همراه چاپ

انواع بطر

بطر قهوه ای 200 سی سی

بطر قهوه ای 200 سی سی

مشخصات فنی

دریافت فایل مشخصات فنی و نقشه
کلیک کنید
بطر سفید 200 سی سی

بطر سفید 200 سی سی

مشخصات فنی

دریافت فایل مشخصات فنی و نقشه
کلیک کنید
بطر سفید 200 سی سی آلاکولا

بطر سفید آلاکولا 200 سی سی

مشخصات فنی

دریافت فایل مشخصات فنی و نقشه
کلیک کنید
بطر قهوه ای 300 سی سی

بطر قهوه ای 300 سی سی

مشخصات فنی

دریافت فایل مشخصات فنی و نقشه
کلیک کنید

بطر سفید 300 سی سی

مشخصات فنی

دریافت فایل مشخصات فنی و نقشه
کلیک کنید

بطر قهوه ای 250 سی سی

مشخصات فنی

دریافت فایل مشخصات فنی و نقشه
کلیک کنید
بطر شیشه ای 250 سی سی

بطر پگاه 250 سی سی

مشخصات فنی

دریافت فایل مشخصات فنی و نقشه
کلیک کنید
بطر شیشه ای 500 سی سی

بطر پگاه 500 سی سی

مشخصات فنی

دریافت فایل مشخصات فنی و نقشه
کلیک کنید
شیشه سبز 280 سی سی

بطر سبز لیموناد 280 سی سی

مشخصات فنی

دریافت فایل مشخصات فنی و نقشه
کلیک کنید

انواع جار

جار شیشه ای 90 سی سی

جار 90 سی سی

مشخصات فنی

دریافت فایل مشخصات فنی و نقشه
کلیک کنید
جار شیشه ای 280 سی سی

جار 250 سی سی

مشخصات فنی

دریافت فایل مشخصات فنی و نقشه
کلیک کنید
جار شیشه ای 500 سی سی

جار 500 سی سی

مشخصات فنی

دریافت فایل مشخصات فنی و نقشه
کلیک کنید

انواع سربطر

سربطر فلزی

مشخصات فنی

دریافت فایل مشخصات فنی و نقشه
کلیک کنید