لوگوی شیشه مینا
زبان عربی
زبن انگلیسی
زبان فارسی
لوگوی شیشه مینا

شیشه سازی مینا

مجمع فوق العاده
تاریخ : 20 تیر 1401

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 16:30 روز پنج شنبه مورخ 1401/04/30 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر 4جاده مخصوص کرج ،بلوار ولي عصر روبه روی شهرک فرهنگيان شرکت شيشه سازی مينا برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

مجمع عمومی شیشه مینا
تاریخ : 20 تیر 1401

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (دوره) مالی 1400/12/29

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز پنج شنبه مورخ1401/04/30  در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر 4جاده مخصوص کرج ،بلوار ولي عصر روبه روي شهرک فرهنگيان شرکت شيشه سازي مينا برگزار میگردد حضور بهم رسانند.