مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب

30 شهریور 1394

 شرایط شرکت در مناقصه بازرسی و بسته بندی محصولات

 

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)

( نوبت دوم)

 

 

1ـ پیشنهاد شرکت در مناقصه بایستی در سه پاکت در بسته (الف ، ب ، ج ) با مهر و امضاء پیشنهاد دهنده بر روی هر یک از برگهای مناقصه باشد.

2ـ پاکتهای شرکت در مناقصه به شرح ذیل می باشد :

1ـ2ـ پاکت الف): شامل کپی رسید چک بانکی تحویل شده به حسابداری شرکت شیشه سازی مینا می باشد.

2ـ2ـ پاکت ب): شامل رزومه کاری یا نمونه قراردادها یا رضایت نامه از سوابق کاری می باشد.

3ـ2ـ پاکت ج): شامل پیشنهاد قیمت و اوراق مناقصه می باشد.

3ـ مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 50.000.000 ریال که به صورت چک بانکی در وجه شرکت شیشه سازی مینا بوده که 
می بایست اصل چک به حسابداری شرکت تحویل و پس از دریافت رسید چک، کپی رسید در پاکت  « الف » قرار گیرد.

4ـ برنده مناقصه ظرف مدت 5 روز پس از اعلام نتیجه مناقصه باید نسبت به امضاء قرارداد اقدام و نسبت به تغییر و تحول اقدام نماید.

5ـ سپرده نفر اول تا سوم به مدت 10 روز پس از اعلام نتیجه مناقصه و نزد شرکت باقی خواهد ماند.

6ـ در صورت انصراف نفر اول سپرده ایشان به نفع شرکت ضبط و نفر دوم جایگزین و در صورت انصراف نفر دوم سپرده ایشان به نفع شرکت ضبط و نفر سوم جایگزین خواهد شد.

7ـ شرکت در رد یا قبول پیشنهاد کلیه افراد شرکت کننده در مناقصه مختار می باشد.

8ـ با قبول کلیه شرایط فوق، فرم پیشنهاد مناقصه را تکمیل و پس از مهر و امضاء به واحد امور اداری (دبیرخانه) شرکت تحویل نمائید.

9ـ برنده مناقصه می بایست بابت حسن انجام کار قبل از امضاء قرارداد یک فقره چک تضمینی به مبلغ  500.000.000ریال که به مهر و امضاء فرد یا شرکت برنده در مناقصه رسیده باشد نزد کارفرما بسپارد.

10ـ شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دارای مدرک به ثبت رسیده و یا مجوز معتبر (پروانه کسب) خصوصاً کد اقتصادی و شناسه ملی داشته باشند.

11ـ شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دارای حداقل سه سال سابقه کاری در انجام سرویس شیفتی در کارخانجات باشند.

12ـ مهلت تحویل پاکتها از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری چهار شنبه مورخ 20/08/94 می باشد.

13ـ پاکتهای مناقصه در روز چهارشنبه مورخ  27/08/1394 باز و بررسی خواهد شد.

14ـ وسائط نقلیه جهت ایاب و ذهاب می بایست سالم و بدون نقص فنی و با تأئید نماینده کارفرما باشد.(حداقل مدل سال 70 )

15ـ چنانچه سرویسهای مذکور غیبت نمایند مبلغ 700.000 ریال به ازاء هر نیمراه و همچنین بابت تأخیر از20%  تا 80%  مبلغ اجاره بها سرویس از صورتحساب ماهیانه بعنوان جریمه کسر خواهد شد.

16ـ مبلغ صورتحساب معمولا" ظرف مدت 45 روز از تاریخ صورتحساب پرداخت می گردد.

17ـ لیست مسیرهای مورد نظر شرکت به پیوست می باشد.

18- هزینه های آگهی و برگزاری مناقصه بعهده برنده مناقصه می باشد.

19- پیمانکار می بایست توان مالی پرداخت دستمزد برای حداقل 2 ماه را از سوی خود به رانندگان داشته باشد.

بازدید 1684 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 19 ارديبهشت 1395 ساعت 12:58
محتوای بیشتر در این بخش: مناقصه بازرسی و بسته بندی محصولات »