مناقصه بازرسی و بسته بندی محصولات

14 ارديبهشت 1395

شرایط شرکت در مناقصه بازرسی و بسته بندی محصولات

 

شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)

( نوبت دوم)

 

 

1ـ پیشنهاد شرکت در مناقصه باید در سه پاکت در بسته (الف ، ب ، ج ) با مهر و امضاء پیشنهاد دهنده بر روی هر یک از برگهای مناقصه ارائه گردد.

1ـ1ـ پاکت الف): شامل رونوشت چک بانکی مربوط به شرایط شرکت در مناقصه مندرج در بند 2.

2ـ1ـ پاکت ب): شامل :

1ـ فرم شرایط شرکت در مناقصه مهمور به مهر شرکت کننده در مناقصه (تمام صفحات).

2ـ تصویر مدارک مربوط به شناسایی شرکت کننده در مناقصه (اساسنامه ، روزنامه رسمی ، آگهی آخرین تغییرات به انضمام رونوشت کارت ملی).

3ـ تصویر گواهی عضویت در اتحادیه شرکتهای خدماتی و تأمین نیروی ا نسانی.

4ـ تصویر گواهی صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی.

5ـ رزومه سوابق کاری مرتبط (حداقل سه سال).

6ـ اخذ رضایت نامه از سوابق کارهای انجام شده قبلی.

3ـ1ـ پاکت ج ): حاوی برگ قیمت پیشنهادی که ممهور به مهر شرکت کننده در مناقصه میباشد.

2ـ مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 100.000.000 ریال میباشد که مبلغ مذکور به صورت چک بانکی در وجه شرکت شیشه سازی مینا بوده که میبایست چک به حسابداری شرکت تحویل و رسید دریافت گردد.

3ـ برنده مناقصه ظرف مدت 5 روز پس از اعلام نتیجه مناقصه باید نسبت به امضاء قرارداد و حداکثر نسبت به تغییر و تحول موضوع قرارداد از اول تیرماه سال جاری اقدام نماید.

4ـ سپرده نفرات اول تا سوم به مدت 10 روز پس از اعلام نتیجه مناقصه و نزد شرکت باقی خواهد ماند.

5ـ در صورت انصراف نفر اول نفر دوم جایگزین و در صورت انصراف نفر دوم ، نفر سوم جایگزین خواهد شد بدیهی است در صورت انصراف هر یک از نفرات اول تا سوم سپرده ایشان به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

تبصره یک : کلیه هزینههای مربوط به مناقصه موضوع قرارداد بعهده شرکت برنده میباشد.

6ـ شرکت کنندگان میبایست پاکتهای فوقالذکر را به دبیرخانه شرکت تحویل دهند.

7ـ شرکت در رد یا قبول پیشنهاد کلیه افراد شرکت کننده در مناقصه مختار میباشد.

8ـ برنده مناقصه میبایست بابت حسن انجام کار پس از امضاء قرارداد یک فقره چک تضمینی به مبلغ 450.000.000 ریال که به مهر و امضاء شرکت برنده در مناقصه رسیده باشد نزد کارفرما بسپارد.

9ـ برنده مناقصه می بایست توان مالی پرداخت حداقل 2 ماه حقوق و مزایای پرسنل (مستقر در شرکت) خود را دارا باشد.

10ـ مهلت تحویل پاکتها تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 94/8/20 میباشد.

11ـ پاکتهای مناقصه در روز چهارشنبه مورخ  94/8/24 باز و بررسی خواهد شد.

بازدید 1620 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 19 ارديبهشت 1395 ساعت 12:59