فرم شرایط شرکت در مناقصه رستوران

14 ارديبهشت 1395

 

فرم شرایط  شرکت در مناقصه رستوران

 

1-      از اینکه دعوت ما را پذیرفته و در این مناقصه شرکت میفرمایید خوشحالیم .  مطالعه دقیق مفاد و تمام مدارک پیوست از سوی پیشنهاد دهنده قیمت الزامی است .  این دعوتنامه و  مدارک مناقصه بایستی محرمانه تلقی گردیده و نبایستی هیچگونه اطلاعاتی  دراین خصوص افشاء گردد.

2-      چنانچه پس از دریافت دعوتنامه و مدارک مناقصه از شرکت دراین مناقصه منصرف شده باشید با ذکر علت تمام اسناد و مدارک را در اسرع وقت به شرکت شیشه سازی مینا  مسترد نمائید.

3-      مهلت تحویل پاکتها از تاریخ درج اگهی تا  ساعت  15  روز دو شنبه مورخ 30/1/1395  می باشد .

4-       اسناد و مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه شامل  موارد زیر که بصورت پاکت درب بسته تحویل دبیر خانه شرکت می شود

پاکت الف : قیمت های  پیشنهادی          

پاکت  ب :  رزومه , سابقه کاری , رضایت نامه ها و نمونه قراردادهای  قبلی و سایر مدارک و گواهینامه ها و مستندات رسمی شرکت , اخرین روزنامه رسمی شرکت

پاکت ج :   سپرده شرکت در مناقصه  بمبلغ/000ر000ر50   ریال بصورت چک بانکی بتاریخ روز  و یا رسید واریز وجه به حساب شرکت و یا  بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شرکت شیشه سازی مینا  پس از تکمیل توسط پیشنهاد دهنده بصورت پاکت لاک و مهر شده به صندوق مناقصات شرکت تحویل شده و رسید دریافت نمایند. رسید واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 60332384501 به نام شرکت شیشه مینا نزد بانک رسالت .

5-      به پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد تضمین و پیشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. در صورت عدم اجرای کامل  شرایط مناقصه , پیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و این شرکت چنین پیشنهادی را مردود می داند.

6-      شرکت این حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضاء پیمان با کمترین پیشنهاد دهنده ندارد بلکه برنده مناقصه به تشخیص شرکت و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

7-      هر گونه کسورات قانونی که به قرارداد تعلق گیرد بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

8-       مبنای محاسبه صورتحساب ارسالی توسط پیمانکار و پس از تایید نماینده کارفرما خواهد بود که پس از محاسبه و بررسی بعد از 60 روز از ارایه صورتحساب پرداخت خواهد شد .

9-       برنامه غذایی ماهیانه و دسر و نوشابه توسط کارفرما تعیین می شود و کارفرما مختار است هر نوع غذایی را در برنامه قرار دهد . کلیه غذاها با سالاد / ماست / ترشی و یک عدد نوشابه سرو می شود .  

10-   برنده مناقصه بایستی ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام برنده شدن نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده او بدون تشریفات قضائی ضبط و مراتب به نفر دوم اعلام میگردد.

11-    پس از بررسی پیشنهادات رسیده و تعیین برنده مناقصه ، سپرده شرکت در مناقصه سایر پیشنهادهندگان مسترد میگردد و سپرده های نفرات اول و دوم تا عقد قرارداد نگهداری خواهد شد و چک تضمین شرکت در مناقصه نفرات اول و دوم پس از انعقاد قرارداد و تسلیم تضمین حسن انجام تعهدات توسط پیمانکار برنده ، مسترد خواهد شد.

12-   چنانچه شرکت شیشه سازی مینا  به هر علت از اجراء و انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد , تضمین برنده مناقصه مسترد میگردد و برنده مناقصه حق هیچگونه ادعائی مبنی بر جبران خسارت از این بابت را نخواهد داشت.

13-   پیشنهاد دهندگان موظفند قبل از محاسبه مبلغ پیشنهادی از محل اجرای خدمات بازدید بعمل آورده و نسبت به شرایط محلی و کلیه عواملی که ممکن است به نحوی در محاسبه مبلغ پیشنهادی موثر باشد آگاهی حاصل نموده باشند.

14-   خرید برنج , گوشت , مرغ , روغن با هماهنگی و نظر نماینده کارفرما انجام می شود .  

15-    نشانی پیشنهاد دهندگان جهت ارسال مکاتبات همان است که در ذیل برگ پیشنهاد نرخ ذکر شده است مادام که آگهی تغییر نشانی پیشنهاد دهنده اعلام نگردیده است کلیه مکاتبات ارسالی ابلاغ تلقی میشود.

16-   پیشنهاد دهنده موظف است کلیه صفحات اسناد مناقصه را  امضاء و ممهور نماید.

17-   هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .     

                                                                                                                                                                          شركت شیشه سازی مینا 

بازدید 1658 بار آخرین ویرایش در سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 ساعت 10:43