اخبار مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه عمومی بازرسی ، بسته بندی محصولات ، امورچاپ و شستشوی شیشه خرده

-2664-68690-21

آگهی مناقصه امور چاپ، بازرسی و بسته بندی محصولات

مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب

1394-06-30

 شرایط شرکت در مناقصه بازرسی و بسته بندی محصولات

فرم شرایط شرکت در مناقصه رستوران

1395-02-14

  فرم شرایط  شرکت در مناقصه رستوران

مناقصه بازرسی و بسته بندی محصولات

1395-02-14

شرایط شرکت در مناقصه بازرسی و بسته بندی محصولات

«
||
»